Algemene voorwaarden

Festival Transfer

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, ook welke in meer- c.q. enkelvoud zijn vervoegd, in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bepalingen niet anders voortvloeit.

1. Festival Transfer: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Haagweg 359, 4813XC te Breda, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 65618351.
2. Wederpartij: eenieder die een overeenkomst met Festival Transfer heeft gesloten of beoogt te sluiten.
3. Overeenkomst: iedere tussen Festival Transfer en de wederpartij tot stand gekomen overeenkomst waarmee Festival Transfer zich jegens de wederpartij, tegen betaling, heeft verbonden tot de levering van één of meer bustickets.
4. Reiziger: degene te wiens behoeve de overeenkomst is bedongen en die dit beding heeft aanvaard, al dan niet tevens wederpartij, maar in elk geval degene die in het kader van de overeenkomst deelneemt aan de busreis.
5. Website: de website van Festival Transfer dan wel een derde waarnaar wordt doorgelinkt, waarop de overeenkomst wordt gesloten.
6. Evenement: de onder verantwoordelijkheid van de organisator aangeboden publieke of besloten gebeurtenis waarnaar het tussen de wederpartij en Festival Transfer overeengekomen busvervoer plaatsvindt.
7. Organisator: de derde partij die zich verbindt tot en verantwoordelijk is voor de organisatie van het evenement.
8. Vervoerder: de derde partij die zich verbindt tot en verantwoordelijk is voor het vervoer van en naar het evenement.
9. Busticket: het vervoersbewijs dat in het kader van de overeenkomst aan de wederpartij wordt geleverd.
10. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als communicatie per e-mail.
 

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Festival Transfer en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de wederpartij beschikbaar gesteld op zodanige wijze dat deze kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken.
 

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

1. Elk aanbod van Festival Transfer is vrijblijvend en onder voorbehoud van voldoende beschikbaarheid van bustickets.
2. Voor zover Festival Transfer daarop invloed heeft, spant hij zich in om de juiste werking en de bereikbaarheid van de website te optimaliseren. Echter kan Festival Transfer niet garanderen dat de website voortdurend beschikbaar is, dat alle voorzieningen van de website steeds probleemloos functioneren, en aldus dat de wederpartij tijdig in staat wordt gesteld om bustickets aan te schaffen. Elke aansprakelijkheid van Festival Transfer ter zake is uitgesloten.
3. De wederpartij kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Festival Transfer dat een kennelijke fout of vergissing bevat.
4. De wederpartij dient bij de bestelling van bustickets alle daarbij gevraagde gegevens volledig en naar waarheid te verstrekken, waaronder ten minste begrepen de persoonsgegevens van de reiziger en, voor zover daarin een keuze wordt geboden, de gewenste opstapplaats. De wederpartij staat in voor de juistheid van deze gegevens. De wederpartij wordt geacht te begrijpen dat de door haar verstrekte gegevens, na het plaatsen van de bestelling niet meer kunnen worden gewijzigd. Festival Transfer is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat is uitgegaan van door de wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
5. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de bestelling door of namens Festival Transfers per e-mail is bevestigd.
6. De wederpartij die de overeenkomst namens één of meer reizigers sluit, is aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien. De reizigers zijn uitsluitend voor hun eigen aandeel in de overeenkomst aansprakelijk.
 

ARTIKEL 4. | GEEN RECHT VAN ONTBINDING

Omdat de overeenkomst betreft het verrichten van diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding en in de overeenkomst een bepaald tijdstip of een bepaalde periode van nakoming is voorzien, zoals bedoeld in artikel 6:230p van het Burgerlijk Wetboek, komt het wettelijke recht van ontbinding niet aan de wederpartij toe. De aanschaf van bustickets kan door de wederpartij dan ook niet worden geannuleerd.
 

ARTIKEL 5. | ANNULERING VAN DE OVEREENKOMST DOOR FESTIVAL TRANSFER

1. Indien ten aanzien van de busreis het maximumaantal bustickets onverhoopt door de reservering van de wederpartij wordt overschreden, is Festival Transfer gerechtigd de overeenkomst te annuleren tegen restitutie van de aanschafprijs, zonder dat Festival Transfer verplicht is tot het vergoeden van verdere schade. Festival Transfer doet van zodanige omstandigheid zo spoedig mogelijk mededeling aan de wederpartij.
2. Indien de nakoming van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk onmogelijk wordt, dan wel wordt bemoeilijkt door abnormale of onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk van de wil van Festival Transfer intreden, is Festival Transfer gerechtigd de overeenkomst te annuleren. Daarvan is bijvoorbeeld sprake indien het minimaal vereiste aantal reizigers voor de busreis niet is bereikt of het evenement is afgelast. Festival Transfer doet van zodanige omstandigheid zo spoedig mogelijk mededeling aan de wederpartij. De wederpartij maakt dan aanspraak op restitutie van de aanschafprijs van het busticket, zonder dat Festival Transfer verplicht is tot het vergoeden van verdere schade.
3. Indien de wederpartij krachtens het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel aanspraak maakt op restitutie van de aanschafprijs van bustickets, geschiedt terugbetaling binnen 14 dagen na annulering van de overeenkomst.
4. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van Festival Transfer die aan de annulering ten grondslag ligt, zullen eventuele door derden berekende transactiekosten niet worden gerestitueerd.
5. In plaats van restitutie van de aanschafprijs van bustickets op grond van het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel, kan Festival Transfer de wederpartij c.q. reiziger compenseren door een busticket voor een alternatieve datum of een alternatief evenement aan te bieden. De wederpartij is echter gerechtigd een dergelijk voorstel af te wijzen. Echter, indien de wederpartij een zodanig voorstel eenmaal heeft aanvaard, is deze aanvaarding onherroepelijk.
 

ARTIKEL 6. | FESTIVAL TRANSFER IS GEEN ORGANISATOR EN VERVOERDER

1. Festival Transfer is bij het busvervoer als zodanig, alsmede de evenementen, niet verder betrokken dan de verkoop van bustickets. Festival Transfer verschaft namens de vervoerder slechts de vervoersbewijzen voor het busvervoer. Alle informatie met betrekking tot het busvervoer en evenementen wordt door Festival Transfer te goeder trouw verstrekt. Festival Transfer gaat hierbij uit van de door of namens de vervoerder c.q. organisator verstrekte informatie. Festival Transfer kan niet instaan voor de juistheid en volledigheid van de door of namens de vervoerder c.q. organisator verstrekte informatie en draagt ter zake geen enkele aansprakelijkheid. Voorts draagt Festival Transfer geen aansprakelijkheid voor schade die door de reiziger of wederpartij wordt geleden tijdens of in verband met de busreis of het evenement.

2. Aan de busreis en de toegang en het verblijf op de evenementlocatie kunnen door de vervoerder c.q. organisator bijzondere voorwaarden worden verbonden die in aanvulling op de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing zijn. Op de toepassing van deze eventuele aanvullende voorwaarden heeft Festival Transfer geen invloed.
 

ARTIKEL 7. | LEVERING VAN BUSTICKETS, INFORMATIEVERSTREKKING EN DE BUSREIS

1. Na ontvangst van de bestelling, ontvangt de wederpartij de bestelde bustickets op het door haar opgegeven e-mailadres. Het busticket wordt eenmalig verstrekt en geeft recht op toegang tot de busreis aan één persoon, één en ander tenzij anders is bepaald. Het busticket dient door de reiziger uitgeprint aan de buschauffeur te worden getoond.
2. Indien Festival Transfer de wederpartij omtrent de busreis of het evenement informatie verstrekt, is Festival Transfer niet verantwoordelijk voor de tijdige ontvangst daarvan indien dit het gevolg is van het door de wederpartij verstrekken van een onjuist e-mailadres of een andere aan de wederpartij toe te rekenen omstandigheid.
3. Het busticket geeft de houder daarvan recht op toegang tot de bus. Slechts de houder van een geldig busticket die het busticket als eerste toont aan de chauffeur, maakt aanspraak op de busreis. De chauffeur mag ervan uitgaan dat de houder van een geldig busticket ook de rechthebbende daarop is. De chauffeur is niet gehouden ten aanzien van bustickets nadere controle te verrichten. De reiziger dient er zelf voor zorg te dragen dat hij de houder wordt en blijft van het door of namens Festival Transfer verstrekte busticket.
4. Op verzoek dient de reiziger zijn busticket te tonen aan de chauffeur. De chauffeur behoudt zich het recht voor personen uit de bus te (doen) verwijderen, indien geen geldig busticket kan worden getoond, alsook in geval dat verwijdering uit de bus nodig is ter handhaving van de orde en veiligheid tijdens de busreis. Geen aanspraak op enige restitutie van betalingen of andere schadevergoeding wordt gemaakt op grond van de omstandigheid dat de reiziger op grond van het bepaalde in het voorgaande van dit lid uit de bus is verwijderd.
5. De reiziger is gehouden een geldig legitimatiebewijs bij zich te dragen, tijdig aanwezig te zijn voor vertrek en voorts steeds tijdig weer aanwezig te zijn voor het vertrek bij eventuele tussenstops. Indien het busticket op naam is gesteld en de reiziger geen geldig legitimatiebewijs kan tonen, is de chauffeur gerechtigd de reiziger de toegang tot de bus te ontzeggen. In geval het niet beschikken over een geldig legitimatiebewijs, het niet tijdig aanwezig zijn of de niet tijdige terugkeer van de reiziger tot vertraging van betekenis kan leiden, is de chauffeur gerechtigd het vervoer ten aanzien van deze reiziger niet verder uit te voeren, zonder dat de wederpartij of reiziger aanspraak maakt op enige schadevergoeding of restitutie van de overeengekomen prijs van het busticket.
6. De reiziger is gehouden zich tijdens het vervoer te gedragen overeenkomstig de redelijke aanwijzingen van de chauffeur. Het is de reiziger verboden drugs, wapens of andere gevaarlijke stoffen in zijn bagage of anderszins met zich te dragen.
7. De reiziger is verplicht zich in de bus te onthouden van beschadiging en/of verontreiniging van de bus, het gebruik van drugs en eigen meegebrachte (alcoholische) dranken, het gebruik van rookwaren en het veroorzaken van hinder en overlast voor de chauffeur of medepassagiers.
8. De chauffeur is bevoegd verder vervoer aan de reiziger te ontzeggen en hem te gelasten de bus onmiddellijk te verlaten, indien de reiziger in strijd handelt met het bepaalde in lid 6 of 7 van dit artikel.
9. De wederpartij c.q. de reiziger is gehouden aan de vervoerder de schade te vergoeden die de vervoerder lijdt doordat de reiziger in strijd heeft gehandeld met de voorschriften die gelden in verband met het busvervoer, onder meer zoals vastgesteld in de voorgaande leden van dit artikel.
 

ARTIKEL 8. | PRIJZEN EN BETALINGEN

1. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de totaalprijs vermeld, inclusief btw en eventuele service- en transactiekosten.
2. Betaling van middels de website aan te schaffen bustickets, geschiedt middels elektronische vooruitbetaling op de website, op de daartoe aangewezen wijze.
3. De wederpartij maakt niet eerder aanspraak op levering van het busticket dan nadat Festival Transfer dan wel de payment provider de betaling van de wederpartij volledig heeft ontvangen.
4. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de wederpartij van rechtswege in en is Festival Transfer, onverminderd zijn recht om nakoming van de overeenkomst te vorderen, bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 

ARTIKEL 9. | AANSPRAKELIJKHEID

1. Aansprakelijkheid van Festival Transfer bestaat uitsluitend voor zover voorzien in deze voorwaarden, de schade is toe te rekenen aan Festival Transfer en de schade niet is toe te rekenen aan, of te verhalen op derde partijen die bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken. Het vorenstaande laat de wettelijke rechten van Festival Transfer onverlet.
2. Festival Transfer is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door vertraging in het vervoer.
3. Festival Transfer is niet verantwoordelijk en verleent nimmer enige garantie voor de toegang tot het evenement, voor de organisatie van het evenement, voor de kwaliteit en inhoud van het evenement, noch voor de gang van zaken in en rondom de locatie en aanvaardt ter zake geen enkele aansprakelijkheid.
4. Festival Transfer is niet aansprakelijk voor vergoeding van de entreegelden bij een eventuele annulering van een evenement door de organisator dan wel de houder van de locatie. Festival Transfer aanvaardt in zodanig geval nimmer aansprakelijkheid voor eventuele overige direct of indirect gemaakte (on)kosten en/of uitgaven.
5. Festival Transfer kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schade ten gevolge van dood, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies, beschadiging of diefstal geleden door de wederpartij of reiziger tijdens of in verband met het evenementbezoek of de deelname aan de busreis.
6. Festival Transfer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de koop en levering van bustickets die niet plaatsvinden door of namens Festival Transfer, noch voor reserveringen die, al dan niet op verzoek van de wederpartij, niet geheel worden afgewikkeld door Festival Transfer en waarbij een derde al dan niet rechtstreeks betrokken is.
7. Indien Festival Transfer ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden aansprakelijk mocht zijn voor enige schade, is die aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Festival Transfer betrekking heeft.
8. De verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen jegens Festival Transfer bedraagt één jaar.
 

ARTIKEL 10. | KLACHTEN

1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen binnen bekwame tijd nadat de wederpartij c.q. reiziger de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven, per e-mail of telefonisch te worden ingediend bij Festival Transfer.
2. Voor zover een telefonisch ingediende klacht niet terstond wordt afgewikkeld, worden bij Festival Transfer ingediende klachten binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de wederpartij c.q. reiziger een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 

ARTIKEL 11. | SLOTBEPALINGEN

1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen de wederpartij c.q. reiziger enerzijds en Festival Transfer anderzijds voortvloeiende rechtsverhoudingen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Vernietiging of nietigheid van één of meer van de bepalingen in deze algemene voorwaarden, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen
3. Alvorens een beroep te doen op de rechter zijn partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
4. Voor zover de wet daarvan niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van Festival Transfer aangewezen om van gerechtelijke geschillen kennis te nemen.
5. De Nederlandstalige tekst van de onderhavige voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg van de daarin opgenomen bedingen.